Svatý rok milosrdenství

 

 Papež František vyhlásil rok 2016 mimořádným Svatým rokem milosrdenství. Svatý rok, jehož základním mottem je „Milosrdní jako Otec“, bude zahájen 8. prosince 2015 a zakončen 20. listopadu 2016. V Bule Misericordiae Vultus papež mj. píše:
Posláním církve je zvěstovat Boží milosrdenství, které je tepajícím srdcem evangelia a skrze něž se má dostat k srdci a mysli každého člověka. V naší době, kdy se církev zabývá novou evangelizací, si téma milosrdenství žádá, aby bylo podáváno s novým nadšením a novým pastoračním přístupem. (Misericordiae Vultus 12)

Svaté brány
Stanovuji, aby o této neděli v každé místní církvi –v její katedrále, která je mateřským chrámem pro všechny věřící anebo v konkatedrále či v jiném kostele zvláštního významu –se Brána milosrdenství otevřela na celý svatý rok. Každá místní církev tak bude přímo zapojena do svatého roku jakožto mimořádného momentu milosti a duchovní obnovy. (Misericordiae Vultus 3)

V Ostravsko – opavské diecézi jsou Svaté brány otevřeny na těchto místech:

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě
Zpovědní služba u Brány milosrdenství v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Konkatedrála Panny Marie v Opavě
Zpovědní služba u Brány milosrdenství v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Přehled Svatých bran, které budou otevřeny v diecézích České republiky, najdete zde.

 

Odpustky spojené s poutí ke Svatým branám

Mé myšlenky se především obracejí ke všem věřícím, kteří zakusí milost tohoto Svatého roku – ať už ve své diecézi, nebo jako poutníci do Říma. Toužím po tom, aby se ke každému z nich dostaly odpustky související s tímto svatým rokem jako ryzí zkušenost s Božím milosrdenstvím, jež vychází každému vstříc s tváří Otce, který vítá a odpouští a úplně zapomíná na spáchaný hřích. (Dopis papeže Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupu Rino Fisichellovi)

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. 
Kromě čtyř obvyklých podmínek pro získání odpustků:

  • vykonat svátost smíření
  • účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání
  • pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas Maria)
  • na daném místě se pomodlit Vyznání víry

připojuje papež František ještě tyto dvě podmínky další:

  • jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého člověka)
  • setrvat v krátkém zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství

První tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3).

Více o  roku milosrdenství