Publikační činnost našeho duchovního správce otce P. Jana Larishe ThD.

Teolog a historik P. Jan Larisch, ThD., který působí jako svinovský farář a prezident Diecézní charity objevil pro diecézi již nejednu osobnost z její minulosti. Novou tváří je Mons. ThDr. P. Franz Linke - katecheta, pastoralista, politik a probošt kapituly u kostela sv. Václava v Mikulově. Právě v těchto dnech uplyne 140 let od jeho narození a jeho životní osudy jsou popsány v nové publikaci, která vyšla v ediční řadě Osobnosti ostravsko-opavské diecéze.

Tento mimořádný kněz pocházel z Krnova, kde se narodil 25. října 1880 v chudé rodině punčocháře. Tehdy bylo město téměř osídleno výhradně německým obyvatelstvem a při pátrání po archivech bylo nutné projít stohy spisů v němčině. Autor publikace dokázal podrobně zmapovat příběh člověka, který by zcela jistě upadl v zapomnění.

Krnovský rodák Franz Linke se vydal studovat do Kroměříže, kde 27. června 1900 složil zkoušku dospělosti. Na kněze byl po složení příslušných zkoušek a absolvování kněžské formace vysvěcen 5. července 1904. Nastoupil do farnosti Libina na Šumpersku a zde ve funkci farního vikáře a později katechety na měšťanské škole prožil sedm let svého kněžského života.

S počátkem školního roku 1911/12 přesídli do Olomouce, aby zde 23 let působil jako katecheta na chlapecké měšťanské škole. Nespokojil se však jen s výkonem své funkce, ale z vlastní iniciativy se ve prospěch budování Božího království angažoval v německém křesťansko-sociálním spolku v Olomouci. V té době také dokončil postgraduální studium a zdálo se, že jeho další nasazení se bude ubírat cestou církevního historika – pedagoga na bohoslovecké fakultě. To se ale nestalo. Pán Bůh měl s nyní už doktorem teologie Franzem Linkem jiné plány.

Se vznikem Republiky československé se změnilo postavení místního německého etnika včetně německých katolíků. Bylo potřeba se k tomu postavit čelem. Jedním z těch, kteří takto situaci pochopili, byl i P. Franz Linke. Začal v olomoucké arcidiecézi organizovat kněze německé národnosti jako předseda Jednoty německého katolického duchovenstva, ustavené v roce 1919. Angažoval se v nově vzniklém Lidovém spolku německých katolíků a také v Německém křesťanském tělocvičném spolku.

Pracoval rovněž v politické oblasti jako člen německé křesťansko-sociální lidové strany a to nejen na úrovni města Olomouce, ale byl také zvolen v roce 1929 zastupitelem v Moravskoslezském zemském parlamentu. Stal se v něm členem zemského výboru (zemské vlády), v němž pracoval až do začátku roku 1937.

Když byl v roce 1934 už jako obecně uznávaná osobnost jmenován proboštem Význačné kapituly sv. Václava v Mikulově, ukončil svou činnost v olomoucké arcidiecézi, později také svou politickou činnost a věnoval se především pastorační práci. Kromě jiného se už v roce 1934 zapojil jako aktivní účastník do brněnské diecézní synody, v roce 1935 se podílel na Celostátním katolickém sjezdu v Praze. Nejvýznamnější z jeho pastoračních aktivit pak byl eucharistický kongres, který zorganizoval v září 1936 v Mikulově při příležitosti 300. výročí smrti olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichsteina. Ten se setkal s mimořádnou odezvou jak mezi německými, tak i českými účastníky.

Po podpisu mnichovské dohody byl ustanoven generálním vikářem pro sudetskou část brněnské diecéze. tj. pro 104 farností a cca 180 000 katolíků. Doba nebyla ani pro církev ani pro Franze Linkeho jednoduchá. Jeho pastorační prioritou byla trvalá formace kněží a to jak po stránce spirituální, tak i pastorační. Organizoval pravidelné měsíční duchovní obnovy, nabízel a doporučoval vzdělávací kurzy pro hledání nových pastoračních cest.6,

Byl trvale sledován německou tajnou policií, to se odrazilo i na jeho zdraví. Naprosto bez jakéhokoliv náznaku změny zdravotního stavu náhle zemřel dne 29. prosince 1944 na krvácení do mozku. Je pochován na hřbitově v Mikulově.

Jeho odkaz a vzorem nám všem je jeho bytostné přesvědčení a příkladná ochota pracovat pro církev, ochota nasadit pro blaho bližních všechny své síly i schopnosti. I přes mnohá ocenění včetně vysoké církevní funkce, kterou zastával, zůstával pořád páterem Franzem, který chtěl být nablízku všem lidem.

Novou publikaci, kde se dozvíte daleko víc o životě P. Franze Linkeho, je možné zakoupit na recepci ostravsko-opavského biskupství na Kostelním náměstí v Ostravě.

Napsal Mgr. Bc. Pavel Siuda

Zdroj: ood.cz