Sociální podnik

Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin

- Zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin (OZS)

- Podmínky zaměstnávání OZS sociálního podniku naše organizace splňuje momentálně to činí 89%.

- Převážnou většinu zaměstnanců tvoří osoby se zdravotním a duševním handicapem, doplňují je osoby dlouhodobě nezaměstnaní.

- Na každém středisku je provozní zaměstnanec který je zároveň pracovním asistentem.

- Účast zaměstnanců na směřování podniku a zapojení do rozhodování o směřování podniku

- V průběhu roku se společně všichni scházíme jak při poradách tak při příležitostech nebo významných událostech. Setkání začíná informacemi o uplynulém    

  období, zhodnocením hospodaření, stavem zakázek a výhledem do budoucna. Součástí je diskuse, nejčastěji se věnuje tématu rozvržení zakázek mezi 

  zaměstnance, rozhodování o tom, jestli máme síly a kompetence pro další přijímání zakázek a jakých.  Ze setkání je vytvořen zápis. 

- Vzdělávání dle individuálních možností

- Školení řidičů, profesionální školení BOZP a PO, školení s důrazem na pomoc dle onemocnění, které se ve firmě vyskytují. Další vzdělávání je  

  zaměřené na odbornosti  potřebné pro zvyšování  kvalifikace v nabízených službách.

EKONOMICKÝ PROSPĚCH

- Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku

- Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů

-  Informace o ekonomických ukazatelých viz. Výroční zprávy na webu naši organizace a MK ČR

ENVIRONMENTÁLNÍ PROSPĚCH

 - Využívání recyklovaných papírů či šetrných žárovek

-  Odpad třídíme a ještě většinou sami zpracováváme dalším využitím

MÍSTNÍ PROSPĚCH

- Orientace na lokální potřeby

- Do života regionu se začleňujeme pořádáním dnů otevřených dveří, besedami na školách, workshopy při různých příležitostech 

- Zaměstnávání místních obyvatel 

- Nákup od místních dodavatelů – vždy nás těší, když můžeme využít služby či výrobky od nějaké regionální firmy.