Kázání na Boží hod svatodušní – Letnice 

Bratři a sestry,

oslavujeme dnes Ducha svatého. Kdo je Duch svatý? Projdu teď kostelem a zeptám se na vás... Ne, dělám si legraci - nemusíte utíkat z lavic.  Přesto je tato otázka důležitá a ještě důležitější je odpověď každého z nás.

Kdo je Duch svatý? A kým je Duch svatý? Jistě víme, že Duch svatý je Bůh, třetí božská osoba, která (jak nám Písmo říká “naplňuje celý svět a všechno udržuje v bytí”). Tedy bez Ducha svatého nic neexistuje - tím spíše nic nežije. A protože On, nebo Ona (protože Bůh v sobě má mužství i ženství, které dohromady tvoří jeho obraz), protože On je Pramenem všeho dobra, víme, že bez něj nejsme schopni ničeho dobrého. Každé dobro, které vykonám je vlastně to, že umožním Duchu svatému, aby skrze mé jednání aktivně působil ve světě.

Duch svatý je také (společně s člověkem) autorem Bible (Božího slova) a právě k němu a k jednání podle něho nás vede. To je Duch svatý: tajemná Boží Osoba, která působí jakékoli dobro. Je to věčná Moudrost, Boží Síla, Pramen veškeré lásky a Krása tak veliká, že ji zatím nemůžeme naplno spatřit, neboť by to pro nás momentálně znamenalo “dřevěný spacák”. To je Duch svatý... Ale: Kým je pro mě Duch svatý? Třeba nám v tom pomohou symboly Ducha svatého, kterými se nám dává poznat...

Prvním symbolem je holubice. Pozor: Duch svatý není holub! Mým životním partnerem není holub, ale Duch svatý, a holubice je pouze jeho symbol. Holubice je od pradávna symbolem míru a pokoje. Pro některé národy také symbol štěstí. Duch svatý je tedy opravdový mír, pokoj a štěstí, a právě od něj tyto hodnoty pocházejí, právě od něj je můžeme čerpat.

Druhým symbolem je oheň, který nám symbolizuje sílu, ale též světlo, kterým Duch svatý je. Duch svatý je Síla, v jejíž moci je úplně všechno, ale protože má úctu k lidské svobodě, tak aktivně řídí pouze životy a oblasti života těch, kteří jej k tomu svobodně pozvali do svého srdce. Duch svatý je Světlo, které nás neopustí ani v té nejtemnější noci. Navíc nám slibuje, že jednoho dne každá temnota skončí a nastane den, kdy stín každého zla a bolesti bude prozářen a spálen ohněm Ducha svatého. On je tím Ježíšovým Světlem, které v nás od křtu hoří, a které touží zapalovat srdce lidí láskou.

Duch svatý je také symbolizován vodou. Je vodou, která smývá každý hřích, dává nový život, a z těch nejhorších lidí (hříšníků) činí lidi nové, královské děti, oděné bílým rouchem. Je řekou, která dává život a působí, že tento život rozkvétá a přináší plody. Je deštěm, který svlažuje naši vyprahlou duši a dává nám růst v lásce a milosrdenství.

Dále je Duch svatý jako vítr. Nikoli vichřice, ale vítr, který působí osvěžení. Duch svatý je jako vzduch a vítr, který není vidět, a přesto jej můžeme cítit.

Bývá také symbolizován mrakem, který skrývá Boží tajemství. Je tím mrakem, skrze který prošel Ježíš, když Duch svatý zastínil Pannu Marii, a je tím mrakem, kterým Ježíš vystoupil k svému (a našemu) Otci při svém nanebevstoupení. Duch svatý halí Boží tajemství a zároveň je stále více poodkrývá. V příběhu o Ježíšově křtu čteme, že se objevil mrak, oblak, z kterého se ozval Otcův hlas: “To je můj milovaný Syn, toho jsem si vyvolil.” Stejně tak i nám Duch svatý zjevuje, potvrzuje, že jsme Bohem milovaní. Každému z nás dosvědčuje a říká Otcova slova: “Ty jsi můj milovaný syn, moje milovaná dcera, v Tobě mám zalíbení.”

To souvisí s dalším symbolem: pečetí. Duch svatý je tou Pečetí, Potvrzením, že Bůh nás miluje, počítá s námi, že jsme jeho synové a dcery.

K životu Božího dítěte se váže také symbol oleje. Olej je symbolem uzdravení (neboť byl používán k zacelení ran), a také je symbolem předání moci a vznešeného úřadu. Přesně tohle činí Duch svatý, který ve svátosti pomazání nemocných skrze symbol oleje uzdravuje, a který nás v dalších svátostech pomazává a světí k té důstojnosti, jakou měl Ježíš - tedy díky Duchu svatému jsme jako Ježíš pomazáni na kněze, proroka a krále.

Dalším symbolem je ruka, nebo prst. Duch svatý je Rukou či Prstem Božím. A když víme, že Duch svatý je Láska v té nejčistější formě, Láska bez jakéhokoli stínu, tak když Bůh dělá vše skrze Ducha svatého, znamená to, že všechno, co Bůh činí, dělá z lásky, v lásce a pro lásku.

Posledním symbolem je víno. Víno je symbolem práce, radosti, a také lásky. Duch svatý se chce zjevovat v naší činnosti v naší službě. Zároveň je tím, který je Pramenem radosti a Silou na cestu k věčné a maximální radosti. A protože je víno i symbolem lásky, chce Duch svatý i naše srdce učinit láskyplné, něžné a milosrdné - tedy takové, jaký je On sám. Duch svatý nám chce dát pocítit svou Lásku (sebe samého), a také tuto Lásku skrze nás šířit.

To je Duch svatý; takový je Duch svatý. Před každým stojí výzva, otázka: Kým je Duch svatý pro mě?

Bratři a sestry, prosme o Ducha svatého stále více, abychom mohli pocítit Lásku (jeho samého). A dávejme této lásce stále větší prostor ve svém životě skrze nepatrná slova a skutky lásky...